WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU OGRODNICZEGO

ul. Tysiąclecia 3, Przeworsk

Regulamin wypożyczalni

Regulamin wypożyczalni

1. Wynajmujący ma prawo do odebrania wynajmowanego sprzętu bez powiadomienia, gdy najmujący nie dotrzyma warunków umowy.

2. Wynajmujący pobiera kaucję od najemcy według cennika na poczet należnego czynszu, ewentualnych szkód z niewłaściwego użytkowania przedmiotu najmu.

3. Wynajmujący ma prawo do informacji o miejscu gdzie jest użytkowany i przechowywany wynajmowany przedmiot.

4. Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu czynsz w wysokości wynikającej z przemnożenia ilości jednostek najmu i stawki za jedną jednostkę podaną w tabeli opłat.

5. Najemca potwierdza, że wypożycza sprawny przedmiot i zobowiązuje się do korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem.

6. Najemca zobowiązuje się do zabezpieczenia przedmiotu przed zniszczeniem i jego utratą, kradzieżą, a także odpowiada za powstałem szkody w przedmiocie najmu od chwili jego odbioru od wynajmującego do chwili zwrotu. Przedmioty wynajmowane nie są ubezpieczone od kradzieży i uszkodzeń u najemcy!

7. Najemca oznajmia, że nie będzie oddawać przedmiotu najmu w podnajem osobom trzecim.

8. Najemca ma obowiązek oddać sprzęt sprawny, kompletny i czysty.

9. Osoba najmująca ponosi koszty paliwa zasilającego sprzęt jak i koszty transportu.

10. W razie zaginięcia, utraty lub zniszczenia Przedmiotu Najmu osoba najmująca jest obciążona kosztami i zobowiązana do zwrotu przedmiotu najmu niezależnie od zaistniałych okoliczności, według cen zakupu nowego sprzętu tego samego typu i marki.

11. Wynajmujący ma prawo do naliczania odsetek w przypadku zalegania z zapłatą przez najemcę.

12. W przypadku niewywiązania się z podpisanej umowy firma TECHNAR PLUS Michał Stącel postępować będzie zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

13. Odpowiedzialność Wynajmującego za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z eksploatacji Przedmiotu Najmu jest wyłączona. Obsługa przedmiotu najmu może być powierzona przez Najemcę wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie wymagane przez prawo uprawnienia, kwalifikacje i posiadającym znajomość zasad użytkowania Przedmiotu Najmu.

14. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym przechowywanie dla celów realizacji umowy najmu, sprzedaży towarów i usług oraz rozliczeń finansowych. Najemca ma prawo wglądu, uzupełniania i poprawiania swoich danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnianiu osobom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

15. Administratorem danych osobowych jest TECHNAR PLUS Michał Stącel 37-200 Przeworsk, ul.Tysiąclecia 3 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby uczestniczące w realizacji oraz rozliczaniu umowy. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat od zakończenia współpracy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy z Wynajmującym.